Detail programu

Geologická stavba Olomouce a jeho okolí


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Přírodovědecká fakulta
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Geologická stavba Olomouce a jeho okolí
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
Přednáška a terénní praxe je zaměřena na poznání geologické stavby krajského města Olomouce a jeho širšího okolí. Geologická stavba Olomoucka je především ovlivněna polohou na rozhraní dvou velkých celků odlišných stářím i geologickou minulostí: Českého masivu a Karpatské soustavy. Nacházejí se zde horniny různého stáří od časově velmi vzdáleného období před začátkem prvohor (prekambrium) až po nejmladší čtvrtohory. Tato oblast byla v dávné minulosti několikrát zaplavena mořem, které zde zanechalo mocná souvrství usazených hornin s četnými zkamenělinami. K nejstarším horninám Olomoucka, vzniklým v prekambriu, patří drobné ostrůvky vyvřelých hornin žulového charakteru známé od Třebčína, Kaple, Studence a Krčmaně. Z období prvohor jsou známy usazeniny dvou útvarů: devonu a spodního karbonu. Unikátní je zejména výskyt devonského tropického korálového útesu u Čelechovic na Hané. Zdejší vápence vznikly před 350 miliony lety a jsou díky velkému množství zkamenělin korálů, stromatopor, měkkýšů, ramenonožců, lilijic a trilobitů proslaveny v celé Evropě. Vápence stejného stáří se nacházejí také v okolí Hněvotína, Grygova a na Přerovsku. Devonské podmořské vulkanity a břidlice s fosiliemi zastupují výskyty v konicko-mladečském a šternbersko-hornobenešovském pruhu. Další útvar - spodní karbon, zastoupený sledy slepenců, drob a břidlic - tvoří podloží historického jádra Olomouce. Buduje však i většinu Nízkého Jeseníku a Drahanské vrchoviny. Třetihorní usazeniny s četnými zkamenělinami hřebenatek, ústřic, ježovek, červených řas a mechovek zanechalo na Olomoucku poslední moře. Celou řadu lokalit těchto "mladých" usazenin najdeme v prostoru, který geologové označují jako karpatskou předhlubeň. Jejich zbytky jsou zachovány i na území města Olomouce. Mořskou sedimentaci vystřídala v nejmladších třetihorách sedimentace jezerní. Jejími pozůstatky jsou pestré jíly a křemité štěrky, nacházející se hlavně v západní části města. Čtvrtohory se naopak nesou ve znamení střídání dob ledových a meziledových. Na Olomoucko pevninský ledovec nezasahoval, nicméně se zde nacházejí mocné sprašové komplexy, ukrývající zkamenělé kosti velkých pleistocénních zvířat (mamutů, nosorožců, pižmoňů, koní a dalších). V této době jsou také hojně osídleny jeskynní systémy, které poskytly fosilie medvědů, hyen, ale i předků člověka. Přednáška seznámí posluchače s geologií olomouckého regionu (1 hod.), jeho geologickým vývojem (1 hod.), hlavními horninovými typy, minerály a zkamenělinami (3 hod.). Pozornost bude věnována význačným lokalitám, jeskynním systémům, minerálním pramenům a nerostným surovinám. Součástí bude i terénní vycházka ke skalním stěnám v Bezručových sadech (3 hod.). Získané informace lze využít ve výuce s regionálním zaměřením, geologii, geografii, biologii. Hodinová dotace: 8 hodin.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
neuvedeno
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Lehotský Tomáš, RNDr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací