Programy CŽV na fakultách

Pedagogická fakulta


Programy dalšího vzdělávání

Krátkodobé kurzy DVPP
Číslo Název Forma
D5PD51 ABA (Aplikovaná behaviorální analýza): Praktický nácvik protokolů Kombinovaná
D5PD32 Aspekty ovlivňující nácvik provopočátečního čtení a psaní. Spolupráce rodiny a školy. Kombinovaná
D5PD94 Cesta ke čtenářské gramotnosti krok za krokem Kombinovaná
D5PD55 Co ještě můžeme pro dítě udělat aneb Dítě s odloženou školní docházkou Kombinovaná
D5PD33 Čtenářská a informační gramotnost ve výuce, příklady dobré praxe Kombinovaná
D5PD63 Čtenářská gramotnost na střední škole-Kognitivní mapy aneb propojení souvislostí ve výuce Kombinovaná
D5PD28 Čtenářská pregramotnost - role a význam jazykové přípravy u předškolních dětí Kombinovaná
D5PD98 Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářskié gramotnosti Kombinovaná
D5PD87 Efektivní profesionální komunikace a praktická asertivita Kombinovaná
D5PD72 Effective Communication in English Kombinovaná
D5PD65 Effective Communication in English-basic conversational topics Kombinovaná
D5PD58 Environmentální činnosti v MŠ Kombinovaná
D5PD08 Hudební rozvoj kognitivních funkcí Kombinovaná
D5PD73 Individualizace vzdělávání v mateřské škole Kombinovaná
D5PD23 Inkluze - společné vzdělávání Kombinovaná
D5PD80 Inkluze v rámci podpůrných opatření Kombinovaná
D5PD38 Inkluzivní třída - žák, který ruší Kombinovaná
D5PD30 Jak na rodiče v mateřské škole Kombinovaná
D5PD76 Jazykově-metodický kurz pro začátečníky Kombinovaná
D5PD03 Jazykově-metodický kurz s využitím každodenní konverzace Kombinovaná
D5PD27 Jazykový kurz angličtiny - konverzace pro každý den Kombinovaná
D5PD71 Kancelářské aplikace v praxi Kombinovaná
D5PD69 Kariérové vzdělávání Kombinovaná
D5PD05 Kompozice ve fotografii - tvorba kvalitního obrazového materiálu nejen pro výukové a prezentační účely Kombinovaná
D5PD37 Korespondence moderně a pro poraxi Kombinovaná
D5PD04 Kritéria školní zralosti - odklad školní docházky a zápisy do 1. tříd z různých úhlů pohledu Kombinovaná
D5PD54 Kurz primární logopedické prevence - podpora přirozeného rozvoje řeči dětí Kombinovaná
D5PD40 Kurz tvůrčího psaní a autorského čtení Kombinovaná
D5PD68 Matematická gramotnost - Matematika všude kolem nás aneb matematika pro úspěšnou kariéru a život v 21. století Kombinovaná
D5PD70 Matematická gramotnost a pregramotnost pro 1. st. ZŠ Kombinovaná
D5PD19 Matematická pregramotnost - základy matematiky v MŠ Kombinovaná
D5PD60 Metody a formy práce rozvíjející čtenářskou gramotnost Kombinovaná
D5PD81 Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty Kombinovaná
D5PD101 Muzikoterapie pro děti Kombinovaná
D5PD103 Muzikoterapie pro děti 2 Kombinovaná
D5PD43 Nebezepečné komunikační techniky spojené s ICT Kombinovaná
D5PD44 Neklidné dítě - problém zvaný ADHD (ADD) Kombinovaná
D5PD24 Netradiční přání nejen pro maminky Kombinovaná
D5PD77 Novinky v ekonomických a legislativních pravidlech pro školy a školská zařízení Kombinovaná
D5PD52 Novinky v oblasti BOZP pro ředitele a vedoucí pracovníky všech typů a stupňů škol Kombinovaná
D5PD79 Odhalování rizikových jevů v třídních skupinách - prakticky Kombinovaná
D5PD100 Osobnostně sociální rozvoj aneb líný učitel Kombinovaná
D5PD41 Osobnostně sociální výcvik zaměřený na krizovou intervenci pro pedagogické pracovníky Kombinovaná
D5PD18 Osobnostně-sociální rozvoj pedagoga MŠ - komunkační dovednosti a spolupráce Kombinovaná
D5PD53 Osobnostní a sociální rozvoj jako prostředek sebereflexe pedagoga Kombinovaná
D5PD93 Pedagogická diagnostika a prevence Kombinovaná
D5PD102 Pedagogická diagnostika a prevence Kombinovaná
D5PD95 Plán pedagogické podpory a podpůrná opatření prvního až pátého stupně Kombinovaná
D5PD20 Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrného opatření Kombinovaná
D5PD31 Podpůrná opatření v praxi. Vzdělávání žáků se SVP v souvislosti s novelou ŠZ Kombinovaná
D5PD82 Podpůrná opatření v předškolním vzdělávání Kombinovaná
D5PD97 Polytechnická výchova v mateřské škole a na 1. stupni ZŠ Kombinovaná
D5PD66 Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností u dětí předškolního věku Kombinovaná
D5PD74 Příprava školy na inspekci Kombinovaná
D5PD86 Problematika heterogenity skupiny a klimatu třídy Kombinovaná
D5PD78 Relaxace a uvolnění dětí Kombinovaná
D5PD25 Rozkvetlá škola Kombinovaná
D5PD34 Rozvíjení matematické gramotnosti na 1. st. ZŠ Kombinovaná
D5PD67 Rozvoj grafomotorických dovedností Kombinovaná
D5PD29 Rozvoj osobnosti pedagoga Kombinovaná
D5PD21 S hudbou? S hudbou! Kombinovaná
D5PD64 S hudbou? S hudbou! Dílny kreativního přístupu k výuce hudby Kombinovaná
D5PD26 Škola - právo - ekonomika Kombinovaná
D5PD50 Slyšet jinak: bezbariérová hudební výchova Kombinovaná
D5PD49 Slyšet jinak: výroba netradičních hudebních nástrojů Kombinovaná
D5PD96 Sociální dovednosti pedagoga v návaznosti na vývojovou dynamiku člověka Kombinovaná
D5PD46 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ Kombinovaná
D5PD92 Společné vzdělávání - práce se žákem s přiznanými podpůrnými opatřeními ve třídě Kombinovaná
D5PD84 Spolupráce asistenta pedagoga s rodinami postižených dětí a dětí se SVP, psychologický profil rodiny s postiženým dítětem Kombinovaná
D5PD35 Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě MŠ Kombinovaná
D5PD85 Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a)zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. Kombinovaná
D5PD14 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga Kombinovaná
D5PD39 T.E.T. Škola bez poražených - praktický tréning komunikačních dovedností pro pedagogické pracovníky Kombinovaná
D5PD88 Teorie konvenčního obrábění se zaměřením na číslicově řízené stroje Kombinovaná
D5PD15 Třídnické hodiny jako součást rozvoje sociálních dovedností Kombinovaná
D5PD16 Tvoření z přírodnin a znovupoužitelného materiálu Kombinovaná
D5PD75 Učitel v obtížných pedagogických situacích I. - žák, který ruší Kombinovaná
D5PD57 Vánoční přání s překvapením Kombinovaná
D5PD56 Vánoční prostorové dekorace Kombinovaná
D5PD99 Vedení porad a brainstormingů Kombinovaná
D5PD36 Vedení třídnických hodin Kombinovaná
D5PD89 Velké zábavné hry pro rodiče s dětmi Kombinovaná
D5PD22 Výchovné obtíže u předškolních dětí Kombinovaná
D5PD91 Vyučování cizím jazykům u žáků se specifickými poruchami učení Kombinovaná
D5PD62 WORKSHOP - problém zvaný ADHD, ADD Kombinovaná
D5PD83 Začlenění dítěte do prostředí mateřské školy, aneb aby se start podařil Kombinovaná
D5PD59 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky Kombinovaná
D5PD07 Základní školní lyžování Kombinovaná

Programy kvalifikačního vzdělávání (rozšiřující a doplňující vzdělání)

Anglický jazyk
Číslo Název Forma
9205W001 Anglický jazyk - učitelství pro 1. stupeň ZŠ Kombinovaná
9205W003 Anglický jazyk - učitelství pro SŠ Kombinovaná
9205W002 Anglický jazyk - učitelství pro ZŠ Kombinovaná
9205W004 Doplňující didaktické studium anglického jazyka Kombinovaná
Antropologie a zdravověda
Číslo Název Forma
9216W003 Ochrana člověka za mimořádných událostí pro 1. stupeň ZŠ Kombinovaná
9216W001 Ochrana člověka za mimořádných událostí pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná
9216W002 Výchova ke zdraví pro 1. stupeň ZŠ Kombinovaná
9216W004 Výchova ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná
Český jazyk
Číslo Název Forma
9206W003 Český jazyk - učitelství pro 2. st. ZŠ Kombinovaná
9206W002 Český jazyk - učitelství pro SŠ Kombinovaná
9206W001 Český jazyk pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná
Hudební výchova pro SŠ
Číslo Název Forma
9215W001 Hudební výchova - učitelství pro SŠ Kombinovaná
Matematika
Číslo Název Forma
9212W003 Matematika - učitelství pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná
9212W002 Matematika - učitelství pro SŠ Kombinovaná
9212W001 Matematika pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná
Muzejní a galerijní pedagogika
Číslo Název Forma
9213W001 Muzejní a galerijní pedagogika Kombinovaná
Německý jazyk
Číslo Název Forma
9209W004 Doplňující didaktické studium německého jazyka Kombinovaná
9209W001 Německý jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná
9209W003 Německý jazyk - učitelství pro SŠ Kombinovaná
9209W002 Německý jazyk pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná
Pedagogická studia
Číslo Název Forma
9217W001 Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ Kombinovaná
9217W008 Pedagogické studium pro pedagoga volného času Kombinovaná
9217W005 Pedagogické studium pro vychovatele Kombinovaná
9217W003 Pedagogické studium učitelů odborného výcviku Kombinovaná
9217W004 Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku Kombinovaná
9217W009 Pedagogické studium učitelů praktického vyučování zdravotnických oborů Kombinovaná
9217W006 Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na hudební výchovy Kombinovaná
9217W007 Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na výtvarné výchovy Kombinovaná
9217W010 Specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy Kombinovaná
9217W002 Studium pedagogiky k získání kvalifikace učitele odborných předmětů SŠ Kombinovaná
Pedagogická studia 1
Číslo Název Forma
9201W010 Asistent pedagoga 1 Kombinovaná
9201W011 Canisterapeutický výcvik Kombinovaná
9201W001 Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ 1 Kombinovaná
9201W004 Pedagogické studium odborného výcviku 1 Kombinovaná
9201W008 Pedagogické studium pro pedagoga volného času 1 Kombinovaná
9201W005 Pedagogické studium pro vychovatele 1 Kombinovaná
9201W003 Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku 1 Kombinovaná
9201W009 Pedagogické studium učitelů praktického vyučování zdravotnických oborů 1 Kombinovaná
9201W006 Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na hudební výchovu 1 Kombinovaná
9201W007 Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů výtvarné výchovy 1 Kombinovaná
9201W002 Studium pedagogiky k získání kvalifikace učitele odborných předmětů SŠ 1 Kombinovaná
Přírodopis a biologie
Číslo Název Forma
9211W002 Biologie - učitelství pro SŠ Kombinovaná
9211W003 Přírodopis - učitelství pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná
9211W001 Přírodopis pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná
Programy CŽV
Číslo Název Forma
D2PD36 Anglický jazyk - učitelství pro 1. stupeň ZŠ Kombinovaná
D2PD17 Anglický jazyk - učitelství pro SŠ Kombinovaná
D2PD35 Anglický jazyk - učitelství pro ZŠ Kombinovaná
D2PD18 Biologie - učitelství pro SŠ Kombinovaná
D2PD61 Canisterapeutický výcvik Kombinovaná
D2PD29 Český jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná
D2PD19 Český jazyk - učitelství pro SŠ Kombinovaná
D2PD37 Český jazyk pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná
D2PD26 Dějepis - učitelství pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná
D2PD27 Dějepis - učitelství pro SŠ Kombinovaná
D2PD42 Dějepis pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná
D2PD49 Doplňující didaktické studium anglického jazyka Kombinovaná
D2PD48 Doplňující didaktické studium německého jazyka Kombinovaná
D2PD01 Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ Kombinovaná
D2PD98 Hudební výchova - učitelství pro SŠ Kombinovaná
D2PD20 Hudební výchova - učitelství pro SŠ Kombinovaná
D2PD31 Informatika - učitelství pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná
D2PD38 Informatika pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná
D2PD64 Informatika pro SŠ Kombinovaná
D2PD51 Koordinátor ICT Kombinovaná
D2PD95 Kurz primární logopedické prevence - podpora přirozeného rozvoje řeči dětí Kombinovaná
D2PD54 Kvalifikační studium pro výchovné poradce Kombinovaná
D2PD96 Letní škola techniky Kombinovaná
D2PD59 Logopedický asistent (studium k zabezpečení logopedické péče ve školství) Kombinovaná
D2PD90 Matematická pregramotnost - základy matematiky v MŠ Kombinovaná
D2PD32 Matematika - učitelství pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná
D2PD21 Matematika - učitelství pro SŠ Kombinovaná
D2PD39 Matematika pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná
D2PD65 Metodik prevence sociálně patologických jevů Kombinovaná
D2PD57 Muzejní a galarijní pedagogika Kombinovaná
D2PD40 Německý jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná
D2PD23 Německý jazyk - učitelství pro SŠ Kombinovaná
D2PD22 Německý jazyk pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná
D2PD24 Občanský a společenskovědní základ - učitelství pro SŠ Kombinovaná
D2PD62 Ochrana člověka za mimořádných událostí pro 1. stupeň ZŠ Kombinovaná
D2PD44 Ochrana člověka za mimořádných událostí pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná
D2PD91 Osobnostně sociální rozvoj pedagoga MŠ - komunikační dovednosti a spolupráce Kombinovaná
D2PD05 Pedagogické studium pro pedagoga volného času Kombinovaná
D2PD04 Pedagogické studium pro vychovatele Kombinovaná
D2PD94 Počítačová gramotnost na SŠ Kombinovaná
D2PD60 Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí - primární logopedická prevence Kombinovaná
D2PD68 Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí - primární logopedická prevence Kombinovaná
D2PD30 Přírodopis - učitelství pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná
D2PD43 Přírodopis pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná
7505T017 Řízení volnočasových aktivit Kombinovaná
D2PD99 Sbormistrovství Kombinovaná
D2PD56 Sbormistrovství Kombinovaná
D2PD53 Specializovaná činnost speciálního pedagoga v oblasti školské logopedie Kombinovaná
D2PD52 Specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy Kombinovaná
D2PD50 Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace osob se zrakovým postižením Kombinovaná
D2PD47 Speciální pedagog Kombinovaná
D2PD15 Speciální pedagogika - logopedie se zaměřením na činnost logopedického asistenta Kombinovaná
D2PD10 Speciální pedagogika - studium v oblasti pedagogických věd Kombinovaná
D2PD46 Speciální pedagogika - surdopedie se zaměřením na znakový jazyk Kombinovaná
D2PD11 Speciální pedagogika pro učitele mateřských škol Kombinovaná
D2PD13 Speciální pedagogika pro učitele odborného výcviku Kombinovaná
D2PD12 Speciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku Kombinovaná
D2PD14 Speciální pedagogika pro vychovatele Kombinovaná
D2PD58 Speciální pedagogika pro výchovné poradce Kombinovaná
D2PD16 Studium pedagogiky k získání kvalifikace učitele odborných předmětů SŠ Kombinovaná
D2PD97 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga Kombinovaná
D2PD02 Studium pedagogiky pro učitele odborného výcviku Kombinovaná
D2PD03 Studium pedagogiky pro učitele praktického vyučování Kombinovaná
D2PD08 Studium pedagogiky pro učitele praktického vyučování zdravotnických oborů Kombinovaná
D2PD07 Studium pedagogiky pro učitele uměleckých odborných předmětů se zaměřením na hudební výchovu v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři Kombinovaná
D2PD06 Studium pedagogiky pro učitele uměleckých odborných předmětů se zaměřením na výtvarnou výchovu v základní umělecké škole a střední škole Kombinovaná
D2PD09 Studium pro asistenty pedagoga Kombinovaná
D2PD55 Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Kombinovaná
D2PD25 Technická a informační výchova pro SŠ Kombinovaná
D2PD66 Technika a člověk a svět práce - učitelství pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná
D2PD93 Třídnické hodiny jako součást rozvoje sociálních dovedností Kombinovaná
D2PD92 Tvoření z přírodnin a znovupoužitelného materiálu nejen na pobytových akcích Kombinovaná
7504T174 Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy Kombinovaná
D2PD34 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Kombinovaná
7531R001 Učitelství pro mateřské školy Kombinovaná
D2PD33 Učitelství pro MŠ Kombinovaná
D2PD28 Výchova k občanství - učitelství pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná
D2PD67 Výchova k občanství a etická výchova pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná
D2PD41 Výchova k občanství pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná
D2PD63 Výchova ke zdraví pro 1. stupeň ZŠ Kombinovaná
D2PD45 Výchova ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná
D5PD59 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky Kombinovaná
Programy CŽV
Číslo Název Forma
7504R269 Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Prezenční
7507R097 Historie se zaměřením na vzdělávání Prezenční
7507R061 Předměty pedagogické způsobilosti a společného základu (modul pedagogické propedeutiky) Prezenční
Speciální pedagogika
Číslo Název Forma
9204W011 Asistent pedagoga Kombinovaná
9204W009 Canisterapeutický výcvik Kombinovaná
9204W004 Logopedický asistent Kombinovaná
9204W014 Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí - primární logopedická prevence Kombinovaná
9204W015 Specializovaná činnost speciálního pedagoga v oblasti školské logopedie Kombinovaná
9204W007 Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace osob se zrakovým postižením Kombinovaná
9204W016 Speciální pedagog Kombinovaná
9204W005 Speciální pedagogika Kombinovaná
9204W013 Speciální pedagogika - logopedie se zaměřením na činnost logopedického asistenta Kombinovaná
9204W006 Speciální pedagogika - surdopedie Kombinovaná
9204W003 Speciální pedagogika pro učitele mateřských škol Kombinovaná
9204W012 Speciální pedagogika pro učitele odborného výcviku Kombinovaná
9204W002 Speciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku Kombinovaná
9204W008 Speciální pedagogika pro učitele, vychovatele a výchovné poradce Kombinovaná
9204W001 Speciální pedagogika pro vychovatele Kombinovaná
9204W010 Speciální pedagogika pro výchovné poradce Kombinovaná
Společenské vědy
Číslo Název Forma
9207W004 Dějepis - učitelství pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná
9207W003 Dějepis pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná
9207W006 Dějepis pro SŠ Kombinovaná
9207W002 Občanský a společenskovědní základ - učitelství pro SŠ Kombinovaná
9207W005 Výchova k občanství - učitelství pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná
9207W001 Výchova k občanství pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky
Číslo Název Forma
9203W001 Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Kombinovaná
Studium pro výchovné poradce
Číslo Název Forma
9202W001 Studium pro výchovné poradce Kombinovaná
Technická a informační výchova
Číslo Název Forma
9210W004 Informatika - učitelství pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná
9210W001 Informatika pro 2. stupeň ZŠ Kombinovaná
9210W003 Koordinátor ICT Kombinovaná
9210W002 Technická a informační výchova pro SŠ Kombinovaná
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a MŠ
Číslo Název Forma
9208W001 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Kombinovaná
9208W002 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Kombinovaná
9208W004 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Kombinovaná
9208W003 Učitelství pro MŠ Kombinovaná

Tematické vzdělávání ve formě semináře, odborného soustředění, přednáškového cyklu, přednášky

Krátkodobé kurzy - komunikace
Číslo Název Forma
9607W006 Český jazyk - odborný didaktický seminář Kombinovaná
9607W008 Český jazyk pro cizí státní příslušníky - azylanty Kombinovaná
9607W007 Český jazyk pro cizí státní příslušníky - podnikatele Kombinovaná
9607W005 Cyklus kurzů - asertivní komunikace na pracovišti Kombinovaná
9607W003 Cyklus kurzů - komunikační výchova Kombinovaná
9607W002 Cyklus kurzů - písemný projev Kombinovaná
9607W001 Cyklus kurzů - rétorika Kombinovaná
9607W004 Zkouška z českého jazyka Kombinovaná
Krátkodobé kurzy - ostatní
Číslo Název Forma
9609W016 Cyklus kurzů - Čtyři pohledy na dějiny a dějiny umění - pro učitele VV Kombinovaná
9609W012 Cyklus kurzů - dějiny státní správy a samosprávy Kombinovaná
9609W010 Cyklus kurzů - finanční gramotnost pro učitele ZŠ Kombinovaná
9609W014 Cyklus kurzů - konflikty a jejich řešení Kombinovaná
9609W011 Cyklus kurzů - moderní česko-slovenské a české dějiny Kombinovaná
9609W009 Cyklus kurzů - práce se skupinou Kombinovaná
9609W008 Cyklus kurzů - předlékařská první pomoc nejen pro pedagogy Kombinovaná
9609W013 Etická výchova Kombinovaná
9609W004 Genetická a globální metoda čtení v elementární třídě Kombinovaná
9609W003 Grafomotorický kurz Kombinovaná
9609W006 Kompetence žáků a učitelů Kombinovaná
9609W001 Kurz k sexuální výchově v MŠ a primární škole Kombinovaná
9609W005 Metodický seminář k problematice výživy Kombinovaná
9609W002 Metodický seminář k reprodukčnímu zdraví Kombinovaná
9609W015 Přípravný kurz k rigorózní práci Kombinovaná
9609W007 Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku a školních začátečníků Kombinovaná
Krátkodobé kurzy - rizikové chování na internetu
Číslo Název Forma
9605W001 Rizikové chování na internetu - pro Policii ČR Kombinovaná
9605W005 Rizikové chování na internetu - pro pracovníky odborů a oddělení sociálně právní ochrany dětí Kombinovaná
9605W004 Rizikové chování na internetu - pro rodiče všech stupňů a typů škol pro širokou veřejnost Kombinovaná
9605W002 Rizikové chování na internetu - pro učitele všech stupňů škol Kombinovaná
9605W003 Rizikové chování na internetu - pro žáky SŠ a 2.st.ZŠ Kombinovaná
Krátkodobé kurzy - šikana, týrání
Číslo Název Forma
9608W001 Agrese a šikana Kombinovaná
Krátkodobé kurzy - tvůrčí činnosti
Číslo Název Forma
9606W033 Agrese a její řešení Kombinovaná
9606W032 Autority a jejich místo v životě dítěte, žáka Kombinovaná
9606W035 Cesta k individualizaci v mateřské škole Kombinovaná
D5PD55 Co ještě můžeme pro dítě udělat aneb Dítě s odloženou školní docházkou Kombinovaná
D5PD28 Čtenářská pregramotnost - role a význam jazykové výchovy u předškolních dětí Kombinovaná
9606W012 Cyklus kurzů - dobře se dívat, kriticky myslet Kombinovaná
9606W001 Cyklus kurzů - tanec trochu jinak Kombinovaná
9606W004 Cyklus kurzů - tvůrčí komunikace s uměleckým dílem - pro učitele 2. st. ZŠ, SŠ a ZUŠ Kombinovaná
9606W005 Cyklus kurzů - tvůrčí komunikace s uměleckým dílem - pro učitele MŠ, 1.st. ZŠ a vychovatele Kombinovaná
9606W002 Cyklus kurzů - umění relaxace a zvládnutí stresu Kombinovaná
9606W011 Cyklus kurzů - za branou muzea Kombinovaná
D7PD39 Den zdraví Kombinovaná
9606W013 DVPP 2017 Kombinovaná
D5PD58 Environmentální činnosti v MŠ Kombinovaná
9606W006 Hedvábná inspirace Kombinovaná
9606W029 Hrajeme si s psychomotorikou Kombinovaná
9606W023 Inkluze - společné vzdělávání Kombinovaná
D5PD03 Jazykově-metodický kurz s využitím každodenní konverzace Kombinovaná
9606W041 Komunikace pro vedoucí pracovníky Kombinovaná
9606W047 Kritéria školí zralosti - odklad školní docházky Kombinovaná
9606W054 Kurz primární logopedické prevence - podpora přirozeného rozvoje řeči dětí Kombinovaná
9606W030 Literární a dramatická výchova v mateřské škole Kombinovaná
D5PD01 Matematická gramotnost ve 21. století Kombinovaná
9606W019 Matematická pregramotnost - základy matematiky v MŠ Kombinovaná
D5PD43 Nebezepečné komunikační techniky spojené s ICT Kombinovaná
9606W044 Neklidné dítě - problém zvaný ADHD (ADD) Kombinovaná
9606W007 Nepravý smalt Kombinovaná
9606W024 Netradiční přání nejen pro maminky Kombinovaná
9606W052 Novinky v oblasti BOZP pro ředitele a vedoucí pedagogické pracovníky škol a školských zařízení Kombinovaná
D5PD18 Osobnostně sociální rozvoj pedagoga MŠ - komunikační dovednosti a spolupráce Kombinovaná
9606W053 Osobnostní a sociální rozvoj jako prostředek sebereflexe pedagoga Kombinovaná
9606W020 Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrného opatření Kombinovaná
D5PD02 Počítačová gramotnost na SŠ Kombinovaná
9606W031 Podpora čtenářství Kombinovaná
9606W051 Podzimní aranžmá Kombinovaná
9606W048 Práce s nestandardním typem žáků Kombinovaná
9606W008 Práce s polymerovou hmotou Kombinovaná
9606W037 Přípravný kurz na přijímací zkoušky se zaměřením na český jazyk a literaturu Kombinovaná
9606W038 Přípravný kurz na přijímací zkoušky se zaměřením na psychologii a společenské vědy Kombinovaná
9606W025 Rozkvetlá škola Kombinovaná
9606W021 S hudbou? S hudbou! Kombinovaná
9606W026 Škola - právo - ekonomika Kombinovaná
D5PD50 Slyšet jinak: bezbariérová hudební výchova Kombinovaná
D5PD49 Slyšet jinak: výroba netradičních hudebních nástrojů Kombinovaná
9606W036 Specifické poruchy učení aneb Jak nejlépe porozumět dítěti s SPU (reedukace) Kombinovaná
D5PD46 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ Kombinovaná
9606W034 Spolupráce školního psychologa se všemi osobami ve škole Kombinovaná
9606W017 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga Kombinovaná
D5PD14 Studium pro asistenty pedagoga 120 hodin Kombinovaná
9606W009 Textilní rezerváž Kombinovaná
9606W010 Tisk na textil Kombinovaná
D5PD15 Třídnické hodiny jako součást rozvoje sociálních dovedností Kombinovaná
D5PD16 Tvoření z přírodnin a znovupoužitelného materiálu Kombinovaná
9606W027 Tvoříme s dětmi nejen pro maminky Kombinovaná
9606W003 Tvořivé myšlení, rozvoj kreativity Kombinovaná
D7PD40 Vánoce a zdraví Kombinovaná
D5PD57 Vánoční přání s překvapením Kombinovaná
D5PD56 Vánoční prostorové dekorace Kombinovaná
9606W042 Vedení týmu a týmová spolupráce Kombinovaná
9606W022 Výchovné obtíže u předškolních dětí Kombinovaná
9606W045 Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD) Kombinovaná
Krátkodobé kurzy - cizí jazyky
Číslo Název Forma
9603W005 Anglická konverzace se zaměřením na argumentační jazyk Kombinovaná
9603W003 Anglický jazyk pro praxi Kombinovaná
9603W008 Angličtina s interkulturní dimenzí Kombinovaná
9603W009 Angloamerické svátky a jejich pozadí Kombinovaná
9603W010 CLIL pro 1. a 2. stupeň ZŠ Kombinovaná
9603W011 Gramatika pro učitele angličtiny Kombinovaná
9603W001 Intenzivní kurz německého jazyka Kombinovaná
9603W004 Intenzivní víkendový kurz anglického jazyka (2) Kombinovaná
9603W002 Intenzivní víkendový kurz kurz Anglického jazyka pro studenty PdF (1) Kombinovaná
9603W012 Internet jako zdroj jazykové výuky Kombinovaná
9603W013 Jak se lidé učí /cizí/ jazyky Kombinovaná
9603W022 Konsolidace základů anglického jazyka pro budoucí učitele AJ na 1. stupni ZŠ Kombinovaná
9603W014 Metodicky zaměřený kurz pro uvádějící učitele AJ na ZŠ a SŠ Kombinovaná
9603W015 Metodika práce s IWB Kombinovaná
9603W016 Nebojme se testování Kombinovaná
9603W017 Písně a hudba ve výuce angličtiny Kombinovaná
9603W018 Poslech pro učitele angličtiny Kombinovaná
9603W019 Testujme komunikativně Kombinovaná
9603W007 Večerní kurz AJ /základní/ Kombinovaná
9603W006 Večerní kurz AJ pro 1.st ZŠ Kombinovaná
9603W020 Využívání dramatických aktivit ve výuce angličtiny Kombinovaná
9603W021 Žáči se SVP ve výuce angličtiny Kombinovaná
Krátkodobé kurzy - počítače a ICT technologie
Číslo Název Forma
9604W001 Cyklus kurzů: e-learning online studium Kombinovaná
9604W002 Kurzy ICT pro pokročilé Kombinovaná
Krátkodobé kurzy - speciální pedagogika
Číslo Název Forma
D6PD02 Agresivita ve třídě či jiném kolektivu Kombinovaná
9602W033 Alternativní a doprovodné formy komunikace pro žáky se dzravotním postižením Kombinovaná
9602W022 Alternativní způsoby výuky počátečního čtení u žáků se zdravotním postižením Kombinovaná
9602W011 Canisterapeutický výcvik Kombinovaná
9602W026 Dlouhodobě nemocné dítě a vzdělávání Kombinovaná
9602W039 Hry s hudbou v pedagogické a speciálne peagogické praxi I Kombinovaná
9602W040 Hry s hudbou v pedagogické a specxiálně pedagogické peaxi II Kombinovaná
9602W014 Nácviky sociálních a komunikačních dovedností v prostředí inkluzivního vzdělávání Kombinovaná
D6PD03 Náměty pro práci v hudební výchově Kombinovaná
9602W025 Osobnostně-sociální kurz Kombinovaná
9602W027 Práce s rodinou žáka se ZP Kombinovaná
9602W016 Práce se žákem se vzácným onemocněním Kombinovaná
9602W035 Problematika sexuální výchovy nu žáků se zdravotním postižením Kombinovaná
9602W010 Prointegrativní speciální pedagogika pro pedagogické pracovníky Kombinovaná
D6PD04 Psychosociální problematika osob se zdrav. postižením Kombinovaná
9602W037 Relaxační techniky Kombinovaná
9602W017 Školská poradenská zařízení a jejich činnost při podpoře inkluzivního vzdělávání Kombinovaná
9602W038 Speciálněpedagogická stimulace Kombinovaná
9602W009 Speciální pedagogika pro učitele, vychovatele, pedagogické a výchovné pracovníky Kombinovaná
9602W034 Speciální pedagogika, péče o děti s ADHD /ADD/ Kombinovaná
9602W028 Specifika vzdělávání dětí se SVP v MŠ Kombinovaná
9602W021 Specifika vzdělávání žáků a studentů se SVP v SŠ Kombinovaná
9602W008 Syndrom vyhoření aneb co potřebují zaměstnanci pomáhajících profesí Kombinovaná
9602W007 Terapeutické a edukační přístupy u osob se speciálním postižením Kombinovaná
D6PD01 Využití výtvarných aktivit v pedagogické a speciálněpedagogické praxi Kombinovaná
D6PD05 Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením Kombinovaná
9602W015 Žáci s psychiatrickým onemocněním ve vzdělávání Kombinovaná
9602W013 Žák dlouhodobě selhávající ve výuce Kombinovaná
9602W012 Žák s kombinovaným postižením v běžné škole Kombinovaná
9602W036 Žák s mentálním postižením v běžné škole Kombinovaná
9602W031 Žák s nadáním a talentem v běžné škole Kombinovaná
9602W029 Žák s narušenou komunikační schopností Kombinovaná
9602W024 Źák s poruchami chování v běžné škole Kombinovaná
9602W018 Žák s poruchou autistického spektra v běžné škole Kombinovaná
9602W019 Žák s tělesným postižením v běžné škole Kombinovaná
9602W030 Žák se sluchovým postižením v běžné škole Kombinovaná
9602W020 Žák se specifickými poruchami učení v běžné škole Kombinovaná
9602W032 Žák se zrakovým postižením v běžné škole Kombinovaná
D6PD06 Zvládnutí klienta v riziku a základy šetrné sebeobrany Kombinovaná
Krátkodobé kurzy CCV
Číslo Název Forma
D6PD106 12 pravidel bezchybné komunikace v mateřské škole Kombinovaná
D6PD88 Adventní tvoření Kombinovaná
D6PD64 Aktivizační metody a badatelsk orientovaná výuka v přírodovědných předmětech Kombinovaná
D6PD32 Aktuální právní předpisy významné pro práci škol - změny v činnosti škol Kombinovaná
D6PD46 Anglický jazyk hravě a netradičně v MŠ Kombinovaná
D6PD76 Byt, dům a zahrada Kombinovaná
D6PD103 Cesta od hospitace ke sdílení pedagogického procesu Kombinovaná
D6PD79 CNC lasery Kombinovaná
D6PD74 CNC stroje (3-osá frézka) Kombinovaná
D6PD75 CNC stroje a 3D tiskárny Kombinovaná
D6PD61 Čtenářská pregramotnost Kombinovaná
D6PD97 Čtenářské dílny jako prostředek Kombinovaná
D6PD06 Dějiny samosprávy od roku 1918 do současnosti Kombinovaná
D6PD11 Den zdraví Kombinovaná
D6PD17 Didaktika techniky a informatiky Kombinovaná
D6PD107 E-Bezpečí pro seniory Kombinovaná
D6PD05 Etická výchova pro učitele na 2. stupni ZŠ Kombinovaná
D6PD73 Grafomotorický kurz Kombinovaná
D6PD93 Hodnocení žáků se spec.vzděl.potřebami Kombinovaná
D6PD45 Hravá jóga Kombinovaná
D6PD82 Hravé programování a robotické stavebnice pro ZŠ Kombinovaná
D6PD57 Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ Kombinovaná
D6PD89 Individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Kombinovaná
D6PD48 Inkluzivní třída - žák, který ruší Kombinovaná
D6PD42 Inteligence emocí Kombinovaná
D6PD77 Internet věcí Kombinovaná
D6PD104 Jak lépe a efektivně využívat digitální technologie - rozvoj profesních kompetencí pedagoga Kombinovaná
D6PD91 Jak na rodiče Kombinovaná
D6PD70 Jazykově metodický kurz pro začátečníky Kombinovaná
D6PD21 Jazykový kurz angličtiny - konverzace pro každý den Kombinovaná
D6PD55 Jazykový kurz ruštiny pro začátečníky Kombinovaná
D6PD41 Jiné dítě v kolektivu aneb jak najít cestu? Kombinovaná
D6PD92 Jogové básničky Kombinovaná
D6PD71 Jyzykově - metodický kurz s využitím každodenní konverzace Kombinovaná
D6PD67 Kariérové poradenství a podpora žáka na střední škole Kombinovaná
D6PD54 Klima ve třídě a jeho vliv na vztahy ve třídě Kombinovaná
D6PD20 Kočičiny Kombinovaná
D6PD29 Kompozice ve fotografii Kombinovaná
D6PD10 Konsolidace základů AJ pro budoucí učitele AJ na 1.st.ZŠ Kombinovaná
D6PD09 Kurz AJ pro nefilology - pro studenty PdF UP Kombinovaná
D6PD83 Kurz k sexuální výchově v MŠ a primární škole Kombinovaná
D6PD26 Kurz první pomoci rozšiřující zdravotnické znalosti pedagogů Kombinovaná
D6PD12 Letní škola techniky Kombinovaná
D6PD35 Manažer - role i autenticita - kurz manažerských dovedností pro vedoucí pedagogické pracovníky ve školství I. Kombinovaná
D6PD15 Manažerské schopnosti a dovednosti Kombinovaná
D6PD53 Matematická pregramotnost-rozvoj předčíselných a matematických představ a dovedností v předškolním věku Kombinovaná
D6PD24 Metodické vedení předškolních dětí Kombinovaná
D6PD108 Metody a způsoby práce s problémovým chováním u dítěte Kombinovaná
D6PD56 Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty Kombinovaná
D6PD07 Moderní československé a české dějiny 1918 - 1992 Kombinovaná
D6PD16 Muzikoterapie v mezinárodním kontextu Kombinovaná
D6PD94 Nebojte se Pythonu Kombinovaná
D6PD96 Neklidné dítě - problematika ADHD, ADD Kombinovaná
D6PD18 Nevíte si rady s problémovým dítětem? Kombinovaná
D6PD30 Obsluha a základní programování CNC strojů Kombinovaná
D6PD34 Obtížné rozhovory Kombinovaná
D6PD62 Od výuky čtení až po čtenářskou gramotnost - metodický průvodce 1. třídou Kombinovaná
D6PD87 Osobnostně sociální rozvoj pedagoga - jak profesionálně komunikovat se svým okolím Kombinovaná
D6PD65 Osobnostně sociální rozvoj pedagoga - jak profesionálně komunikovat se svým okolím Kombinovaná
D6PD66 Osobnostně sociální rozvoj pedagoga - komunikační dovednosti a spolupráce Kombinovaná
D6PD25 Osobnostně sociální rozvoj učitele - předcházení konfliktům a jejich efektivní zvládání Kombinovaná
D6PD100 Osobnostní rozvoj aneb "líný" učitel ve výuce Kombinovaná
D6PD01 Pedagogická propedeutika Kombinovaná
D6PD50 Polytechnická výchova - tvoříme netradičně z papírenských materiálů Kombinovaná
D6PD80 Polytechnická výchova - tvoříme netradičně z papírenských materiálů Kombinovaná
D6PD81 Polytechnická výchova - tvoříme ze dřeva Kombinovaná
D6PD51 Polytechnická výchova - tvoříme ze dřeva a jiného materiálu Kombinovaná
D6PD02 Polytechnická výchova v MŠ Kombinovaná
D6PD86 Polytechnická výchova v MŠ - rozvoj prostorové představivosti Kombinovaná
D6PD102 Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností u dětí předškolního věkz Kombinovaná
D6PD101 Pozornost a soustředění aneb jak hravě rozvíjet mozek k lepší koncentraci a učení Kombinovaná
D6PD31 Práce s časem a psychohygiena učitele Kombinovaná
D6PD28 Práce se skupinovou dynamikou pohledem cirkusové pedagogiky Kombinovaná
D6PD23 Primární a sekundární poruchy jazyka u dětí z psycholingvistického pohledu Kombinovaná
D6PD84 Příprava školy na inspekci Kombinovaná
D6PD47 Příprava školy na inspekci Kombinovaná
D6PD08 Připravný kurz k přijímací zkoušce se zaměřením na anglický jazyk Kombinovaná
D6PD19 Přípravný kurz k rigorózní práci Kombinovaná
D6PD03 Přípravný kurz na přijímací zkoušky se zaměřením na psychologii a společenské vědy Kombinovaná
D6PD04 Přípravný kurz na přijímjací zkoušky se zaměřením na český jazyk a literaturu Kombinovaná
D6PD33 Problematika heterogenity skupiny a klimatu třídy Kombinovaná
D6PD105 Reedukce SPU praktický seminář Kombinovaná
D6PD69 Reforma financování regionálního školství od 1.1.2020 a aktuální novely právních předpisů od 1.1.2019. Kombinovaná
D6PD37 Rozvoj osobnosti pedagoga - zvládání sociálních interakcí pomocí praktické asertivity Kombinovaná
D6PD90 Rozvoj zručnosti dětí předškolního věku Kombinovaná
D6PD38 Sociální dovednosti a efektivní komunikace Kombinovaná
D6PD63 Sociální dovednosti a efektivní komunikace Kombinovaná
D6PD14 Sociální interakce ve skupině Kombinovaná
D6PD68 Současný žák versus role a kompetence současného učitele Kombinovaná
D6PD58 Společné vzdělávání - práce se žákem s přiznanými podpůrnými opatřeními ve třídě Kombinovaná
D6PD52 STEAM - tvoříme z odpadového materiálu a elektrotechnických součástek Kombinovaná
D6PD78 STEAM- tvoříme z odpadového materiálu Kombinovaná
D6PD27 Stimulační grafomotorický program pro učitele MŠ Kombinovaná
D6PD72 Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1, písm a/zákon č. 563 Kombinovaná
D6PD43 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga Kombinovaná
D6PD49 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (121 hodin) Kombinovaná
D6PD44 Studium pro asistenty pedagoga Kombinovaná
D6PD36 Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Kombinovaná
D6PD39 Učíme hravě a netradičně - zpestření výuky AJ na ZŠ Kombinovaná
D6PD13 Vánoce a zdraví Kombinovaná
D6PD98 Vánoční aranžování Kombinovaná
D6PD85 Vánoční hrátky Kombinovaná
D6PD99 Vyrábíme rytmické nástroje Kombinovaná
D6PD60 Využití cloudových kancelářských aplikací Microsoft Office 365 - rozvoj profesních kompetencí pedagoga Kombinovaná
D6PD40 Využití cloudových kancelářských aplikací MS Office 365 ve škole - rozvoj profesních kompetencí pedagoga Kombinovaná
D6PD22 Využití léčivých a dalších užitkových rostlin Kombinovaná
D6PD59 Využití mobilních zařízení ve škole ve výuce Kombinovaná
D6PD95 Žáci se spec.vzděl.potřebami Kombinovaná
Krátkodobé kurzy CŽV
Číslo Název Forma
D6PDW113 Sociální dovednosti a efektivní komunikace Kombinovaná
D6PDW261 3D tisk - tiskárny, tvorba modelu a tisk na 3D tiskárně Kombinovaná
D6PDW264 AAK - technické pomůcky a programová podpora Kombinovaná
D6PDW251 Abaku - metoda výuky početních dovedností Kombinovaná
D6PDW187 Adaptační obtíže dítěte předškolního věku při nástupu do MŠ Kombinovaná
D6PDW312 Adventní aranžování Kombinovaná
D6PDW131 Agrese a její řešení Kombinovaná
D6PDW008 AJ hravě a netradičně Kombinovaná
D6PDW043 Aktivity a metody volnočasového vzdělávání ve výuce Kombinovaná
D6PDW038 Aktualizace školního řádu a Provozního řádu a dopady Covit -19 na provoz mateřské školy /webinář/ Kombinovaná
D6PDW080 Angličtina hravě a netradičně v mateřské škole Kombinovaná
D6PDW139 Aranžování květin pro mírně pokročilé Kombinovaná
D6PDW138 Aranžování květin pro začátečníky Kombinovaná
D6PDW169 Aranžování pro mírně pokročilé aneb kytice v konstrukci a paralelní aranžmá Kombinovaná
D6PDW260 Arduino - seznámení s platformou a vzorová zapojení Kombinovaná
D6PDW068 Arduino I - seznámení s platformou a vzorová zapojení Kombinovaná
D6PDW020 Aspekty sociální a emoční zralosti pro pedagogy MŠ a ZŠ Kombinovaná
D6PDW188 Aspekty sociální a emoční zralosti pro pedagogy MŠ a ZŠ Kombinovaná
D6PDW162 Atraktivní matematika - moderní výukové metody - webinář Kombinovaná
D6PDW163 BOZP pro pedagogy v oblasti TV Kombinovaná
D6PDW274 BOZP pro učitele tělesné výchovy Kombinovaná
D6PDW175 Čekání na Vánoce aneb adventní věnec a vánoční hvězda Kombinovaná
D6PDW184 Čekání na Vánoce aneb adventní věnec a vánoční hvězda Kombinovaná
D6PDW141 Černý drát pro tvoření z přírodního materiálu Kombinovaná
D6PDW052 Cesta ke čtenářské gramotnosti krok za krokem pro 1. stupeň ZŠ Kombinovaná
D6PDW158 Chyby do škol patří - webinář Kombinovaná
D6PDW069 Číst se naučí každý Kombinovaná
D6PDW119 Co má rodič slyšet, když má dítě v mateřské škole Kombinovaná
D6PDW016 Čtenářská a informační gramotnost ve výuce, příklady dobré praxe I. Kombinovaná
D6PDW136 Čtenářská pregramotnost Kombinovaná
D6PDW049 Dřevěné výrobky pro tvořivé žáky a učitele Kombinovaná
D6PDW311 Dušičková dekorace Kombinovaná
D6PDW257 Dvouleté dítě a práce s pohádkami Kombinovaná
D6PDW237 Empaťák (rozvoj sociálních dovedností na 1. stupniZŠ) Kombinovaná
D6PDW235 Empaťák pro střední školy Kombinovaná
D6PDW227 Environmentální vzdělávání: prakticky a digitálně Kombinovaná
D6PDW166 Exotická krása aneb formálně-lineární kytice a flowerbox Kombinovaná
D6PDW214 Filosofie a tvář školy Kombinovaná
D6PDW282 Formativní hodnocení ve výuce : metody, nástroje a techniky formativního hodnocení v prostředí mateřských škol Kombinovaná
D6PDW155 Formativní hodnocení ve výuce na ZŠ Kombinovaná
D6PDW258 Formativní hodnocení: metody, nástroje a techniky formativního hodnocení v prostředí MŠ Kombinovaná
D6PDW263 Genderové stereotypy a jejich rizika v současné škole Kombinovaná
D6PDW129 Gymnastika mozku ve výuce Kombinovaná
D6PDW172 Gymnastika mozku ve výuce pro pokročilé Kombinovaná
D6PDW145 Hodnocení a kontrola kvality a efektivity vzdělávání v ČR Kombinovaná
D6PDW078 Hospitace ředitelky mateřské školy Kombinovaná
D6PDW157 Hospitace ředitelky mateřské školy Kombinovaná
D6PDW230 Hrátky s kapalinami a plyny Kombinovaná
D6PDW231 Hrátky s teplem Kombinovaná
D6PDW047 Hravá jóga Kombinovaná
D6PDW248 Hrdina a zloduch (práce s literaturou na 1. stupni ZŠ) Kombinovaná
D6PDW191 Hygienické požadavky na školní stravování Kombinovaná
D6PDW026 ICT Intergacen digitálních technologií do výuky Kombinovaná
D6PDW182 Ikebana a kokedama Kombinovaná
D6PDW065 Individuální konzultační kurz k rigorózní práci Kombinovaná
D6PDW067 Inkluze - společné vzdělávání Kombinovaná
D6PDW061 Inovativní metody ve výuce cizího jazyka (AJ, NJ) Kombinovaná
D6PDW071 Inovativní metody ve výuce cizího jazyka (AJ, NJ) Kombinovaná
D6PDW183 Instagram vše co potřebujete vědět Kombinovaná
D6PDW048 InTime- virtuální kurz Kombinovaná
D6PDW150 Jak inovovat školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání - webinář Kombinovaná
D6PDW293 Jak na ... EVVO v mateřské škole Kombinovaná
D6PDW298 Jak na ... hodnocení a sebehodnocení žáků Kombinovaná
D6PDW296 Jak na ... hospitační činnost v MŠ Kombinovaná
D6PDW301 Jak na ... netradiční školní družiny Kombinovaná
D6PDW294 Jak na ... rituály spokojené třídy (2. stupeň ZŠ) Kombinovaná
D6PDW304 Jak na ... sociální dovednosti dětí v předškolním věku Kombinovaná
D6PDW302 Jak na ... společenské vědy na SŠ Kombinovaná
D6PDW303 Jak na ... tradice v období adventu Kombinovaná
D6PDW307 Jak na český jazyk a literaturu jako začínající učitel na SŠ Kombinovaná
D6PDW308 Jak na český jazyk a literaturu jako začínající učitel na ZŠ Kombinovaná
D6PDW058 Jak na čtenářské dílny? Kombinovaná
D6PDW203 Jak na hravou angličtinu v mateřské škole Kombinovaná
D6PDW006 Jak na projekty a projektové vyučování? Kombinovaná
D6PDW250 Jak na tvorbu a práci s myšlenkovými mapami Kombinovaná
D6PDW291 Jak na... aktivizační metody Kombinovaná
D6PDW288 Jak na... občanku na ZŠ Kombinovaná
D6PDW295 Jak na... ritály spokojené třídy v mateřské škole Kombinovaná
D6PDW289 Jak na... rituály spokojené třídy (1. stupeň ZŠ) Kombinovaná
D6PDW286 Jak na...adaptaci dítěte v mateřské škole Kombinovaná
D6PDW287 Jak na...tvorbu myšlenkových map Kombinovaná
D6PDW093 Jak podpořit u dětí vědomé zacházení s pozorností Kombinovaná
D6PDW130 Jak podpořit u dětí vědomé zacházení s pozorností Kombinovaná
D6PDW192 Jak posilovat svoji osobní značku pedagoga a udržet si konkurenceschopnost Kombinovaná
D6PDW229 Jak prakticky na polovodiče se žáky ZŠ Kombinovaná
D6PDW247 Jak psát pohádky pro děti Kombinovaná
D6PDW088 Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb Matematika v praxi Kombinovaná
D6PDW210 Jak si předvánočně vyzdobit třídu (praktické náměty a tvoření) Kombinovaná
D6PDW236 Jak učit o přírodě (bez přírody) Kombinovaná
D6PDW215 Jak učit POLY na 1. stupni ZŠ Kombinovaná
D6PDW216 Jak učit POLY v mateřské škole Kombinovaná
D6PDW005 Jak učit smysluplně a zábavně na PC Kombinovaná
D6PDW003 Jak zařazovat prvky polytechnické výchovy do výuky Kombinovaná
D6PDW034 Jak zařazovat prvky polytechnické výchovy do výuky Kombinovaná
D6PDW272 Jarní aranžování - dekorace na váš stůl Kombinovaná
D6PDW030 Jazykový kurz angličtiny - konverzace pro každý den Kombinovaná
D6PDW037 Jazykový kurz angličtiny pro začátečníky Kombinovaná
D6PDW059 Jazykový kurz pro začátečníky Kombinovaná
D6PDW252 Jóga - hrátky v mateřské škole Kombinovaná
D6PDW309 Jóga - hrátky v mateřské škole jako forma psychohygieny Kombinovaná
D6PDW253 Jóga a její využití v hodinách TV na 1. a 2. stupni ZŠ Kombinovaná
D6PDW310 Jóga jako forma psychohygieny a její využtí v hodinách TV na 1. a 2. stupni ZŠ Kombinovaná
D6PDW022 Jogové básníčky pro děti v MŠ Kombinovaná
D6PDW134 Jsme tým Kombinovaná
D6PDW266 Kam dál? Aneb ukončování školní docházky u žáků /nejen/ se SVP - možnosti a výzvy Kombinovaná
D6PDW177 Kancelářské aplikace Office 365 - rozvoj profesních kompetencí pedagoga Kombinovaná
D6PDW014 Kancelářské aplikace v praxi Kombinovaná
D6PDW234 Když je vize, tak to jde! Kombinovaná
D6PDW128 Když se v matematice nedaří (intervence a stimulace matematických schopnostní a dovedností) Kombinovaná
D6PDW090 Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi pedagoga Kombinovaná
D6PDW143 Kompetence leadera úspěšné školy - Vedení pedagogického týmu Kombinovaná
D6PDW306 Komunikace pedagog - rodič žáka Kombinovaná
D6PDW125 Kouzlení s jógou - webinář Kombinovaná
D6PDW081 Kritéria školní zralosti ? odklad školní docházky a zápisy do 1. tříd z různých úhlů pohledu Kombinovaná
D6PDW153 Kritéria školní zralosti ? odklad školní docházky a zápisy do 1. tříd z různých úhlů pohledu Kombinovaná
D6PDW154 Krize?! Šance pro změnu i proměnu (rozvoj sociálních kompetencí pedagogických pracovníků) Kombinovaná
D6PDW220 Krizová komunikace pro vedoucí pracovníky škol Kombinovaná
D6PDW259 Kurikulární revize jako výzva současného školství Kombinovaná
D6PDW114 Kurz pro začínající učitele Kombinovaná
D6PDW174 Kurz první pomoci Kombinovaná
D6PDW156 Kurz první pomoci rozšiřující zdravotní znalosti pedagogů Kombinovaná
D6PDW086 Kurz první pomoci rozšiřující zdravotnické znalosti pedagogů Kombinovaná
D6PDW118 Kurz první pomoci rozšiřující zdravotnické znalosti pedagogů Kombinovaná
D6PDW254 Kurz psaní všemi deseti Kombinovaná
D6PDW115 Kurz sdílení a efektivní komunikace mezi začínajícím a uvádějícím učitelem Kombinovaná
D6PDW173 Květinové šperky Kombinovaná
D6PDW180 Květinové šperky Kombinovaná
D6PDW074 Lego EV3 I - seznámení s platformou a vzorové konstrukce Kombinovaná
D6PDW142 Lektor cizích jazyků - rady a náměty do výuky online Kombinovaná
D6PDW102 Letní škola informatiky Kombinovaná
D6PDW190 Logoped ve zdravotnictví Kombinovaná
D6PDW046 Matematická pregramotnost - základy matematiky v MŠ Kombinovaná
D6PDW031 Matematická pregramotnost ? rozvoj předčíselných a matematických představ a dovedností v předškolním věku Kombinovaná
D6PDW245 Média a zdravý životní styl Kombinovaná
D6PDW208 Média a zdravý životní styl Kombinovaná
D6PDW044 Mediální výchova a gramotnost ve školních lavicích Kombinovaná
D6PDW039 Metodický výklad k zákona č. 258/2000 Sb. (zákon o ochraně veřejného zdraví) - webinář Kombinovaná
D6PDW002 Metody a způsoby práce s problémovým chováním u dítěte Kombinovaná
D6PDW073 Metody aktivního učení v MŠ I. Kombinovaná
D6PDW089 Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty Kombinovaná
D6PDW106 Metody vedení lidí (mentoring, koučování, delegování) a motivace pracovníků Kombinovaná
D6PDW284 Micro:bit - vstupní brána do moderních technologií Kombinovaná
D6PDW185 Mindfulness meditace pro zmírnění stresu a napětí Kombinovaná
D6PDW152 Moderní výukové metody Kombinovaná
D6PDW281 Moderní výukové metody - portfolia, atraktivní studijní materiály Kombinovaná
D6PDW120 Možnosti ovlivňování komunikačních schopností u dětí předškolního věku ? pomůcky pro rozvoj (logopedická prevence) Kombinovaná
D6PDW050 MS Excel pro začátečníky Kombinovaná
D6PDW079 MS PowerPoint pro začátečníky ? jak na úspěšnou prezentaci Kombinovaná
D6PDW144 MS PowerPoint pro začátečníky ? jak na úspěšnou prezentaci Kombinovaná
D6PDW199 Můj hrdina - práce s literaturou ve výuce na 2. stupni ZŠ Kombinovaná
D6PDW096 Nácvik sociálních dovedností pedagoga Kombinovaná
D6PDW033 Nadaný žák ve výuce Kombinovaná
D6PDW211 Náměty a aktivity s dětmi v předvánočním čase (tvoření) Kombinovaná
D6PDW218 Náměty do hodin hudební výchovy na SŠ Kombinovaná
D6PDW201 Náměty do výuky zaměřené na EVVO Kombinovaná
D6PDW241 Náměty na aktivity s dětmi od 2-3 let v mateřské škole Kombinovaná
D6PDW148 Naslouchejte čtyřma ušima Kombinovaná
D6PDW097 Nebojte se nového pojetí výuky informatiky Kombinovaná
D6PDW099 Nebojte se Pythonu Kombinovaná
D6PDW100 Nebojte se Robotiky Kombinovaná
D6PDW098 Nebojte se Scratche Kombinovaná
D6PDW101 Nebojte se tvorby webu Kombinovaná
D6PDW053 Neklidné dítě (ADHD, ADD) ? výchovné a vzdělávací strategie Kombinovaná
D6PDW027 Neklidné dítě (ADHD) - výchovné a vzdělávací strategie Kombinovaná
D6PDW017 Nezastupitelné místo pohádky ve vývoji dítěte - rozvoj čtenářské a literární gramotnosti Kombinovaná
D6PDW135 Novinky v oblasti BOZP pro ředitele a vedoucí pedagogické pracovníky všech typů a stupňů škol Kombinovaná
D6PDW275 Odpovědnost vedoucího zaměstnance školy nebo školského zařízení za BOZP pracovnělékařské služby ve školství Kombinovaná
D6PDW112 Osobnostně sociální rozvoj ? prevence a řešení syndromu vyhoření pedagogických pracovníků Osobnostně sociální rozvoj ? prevence a řešení syndromu vyhoření pedagogických pracovníků Osobnostně Kombinovaná
D6PDW075 Osobnostně sociální rozvoj pedagoga - jak profesionálně komunikovat se svým okolím Kombinovaná
D6PDW032 Osobnostně sociální rozvoj pedagoga MŠ - komunikační dovednosti a spolupráce Kombinovaná
D6PDW036 Osobnostně sociální rozvoj učitele Kombinovaná
D6PDW007 Osobnostní rozvoj aneb "liný" učitel ve výuce Kombinovaná
D6PDW040 Pedagogická diagnostika dítěte předškolního věku Kombinovaná
D6PDW121 Pedagogická diagnostika v mateřské škole Kombinovaná
D6PDW057 Pedagogická propedeutika Kombinovaná
D6PDW103 Podpora čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty Kombinovaná
D6PDW109 Podpora čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty Kombinovaná
D6PDW110 Podpora čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty ? rozvoj efektivního učení Kombinovaná
D6PDW105 Podporující výukové metody a jejich důležitost pro budování třídního klimatu Kombinovaná
D6PDW244 Pohádky a jejich význam v mateřské škole Kombinovaná
D6PDW193 Pohádky o zvířatech Kombinovaná
D6PDW041 Polytechnická výchova v MŠ - rozvoj prostorové představivosti Kombinovaná
D6PDW042 Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností u dětí předškolního věku Kombinovaná
D6PDW117 Portfolio dítěte prakticky a smysluplně - webinář Kombinovaná
D6PDW225 Postup pedagogického pracovníka při podezření na výskyt návykových látek Kombinovaná
D6PDW029 Pozornost a soustředění aneb jak hravě rozvíjet mozek Kombinovaná
D6PDW161 Práce s ?nestandardním? typem žáků Kombinovaná
D6PDW270 Práce s "nestandardním" typem žáků Kombinovaná
D6PDW087 Práce s časem a psychohygiena učitele Kombinovaná
D6PDW095 Práce s časem a psychohygiena učitele Kombinovaná
D6PDW108 Práce s časem a psychohygiena učitele Kombinovaná
D6PDW028 Práce s nestandardním typem žáků Kombinovaná
D6PDW271 Práce s příběhy - rozvoj předčtenářské gramotnosti v MŠ Kombinovaná
D6PDW233 Práce s třídním kolektivem v rámci třídnických hodin Kombinovaná
D6PDW228 Práce se dřevem pro učitele ZŠ Kombinovaná
D6PDW055 Práce se třídou - jak zlepšit vztahy ve třídě v rámci sekundární prevence Kombinovaná
D6PDW035 Práce se třídou - táhneme za jeden provaz Kombinovaná
D6PDW107 Pracovní, školní a mimoškolní úrazy a odpovědnost vedoucího pracovníka školy, školského zařízení Kombinovaná
D6PDW276 Pracovní, školní a mimoškolní úrazy a odpovědnost vedoucího zaměstnance Kombinovaná
D6PDW181 Pracuj a sportuj bez bolesti zad Kombinovaná
D6PDW189 Praktické včelařství aneb workshop o včelách a včelích produktech pro přátele přírody i začínající včelaře Kombinovaná
D6PDW299 Právní postavení pedagoga na SŠ Kombinovaná
D6PDW256 Právní postavení pedagoga na základní škole Kombinovaná
D6PDW292 Právní postavení pedagoga na ZŠ Kombinovaná
D6PDW290 Právní postavení pedagoga v MŠ Kombinovaná
D6PDW197 Právní postavení pedagoga ve školství Kombinovaná
D6PDW004 Předčtenářská gramotnost v praktických činnostech v MŠ Kombinovaná
D6PDW060 Předmatematická gramotnost v praktických činnostech v MŠ Kombinovaná
D6PDW111 Předmatematická gramotnost v praktických činnostech v MŠ Kombinovaná
D6PDW083 Prevence školní neúspěšnosti a předcházení SPU již v MŠ a v 1. třídách ZŠ Kombinovaná
D6PDW280 Příprava výukového videa - využití mobilního telefonu a PC Kombinovaná
D6PDW116 Přípravný seminář T.E.T. Škola bez poražených pro pedagogické pracovníky Kombinovaná
D6PDW140 Přírodní materiál - PEDIG Kombinovaná
D6PDW076 Problémové chování z pohledu ABA /aplikované analyzy/ Kombinovaná
D6PDW104 Problémový rodič = rodič s problémem? Kombinovaná
D6PDW268 Psaní všemi deseti prsty Kombinovaná
D6PDW056 QUIZLET (nejen) ve výuce cizích jazyků Kombinovaná
D6PDW019 Ředitel školy jako základní faktor pedagogického vedení Kombinovaná
D6PDW196 Rituály spokojené třídy Kombinovaná
D6PDW242 Rituály spokojené třídy (pro mateřské školy) Kombinovaná
D6PDW243 Rituály spokojené třídy (pro učitele 1. tříd ZŠ) Kombinovaná
D6PDW238 Rituály spokojené třídy (pro učitele 2. stupně ZŠ) Kombinovaná
D6PDW200 Rituály spokojené třídy v mateřských školách Kombinovaná
D6PDW001 Rizika virtuální komunikace Kombinovaná
D6PDW051 Rozvíjení počtářské gramotnosti na 1. st. ZŠ Kombinovaná
D6PDW240 Rozvoj dítěte prostřednictvím aktivit a výletů v Moravskoslezském kraji - webinář Kombinovaná
D6PDW070 Rozvoj grafomotorických dovedností Kombinovaná
D6PDW223 Rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku prostřednictvím aktivit a výletů v Pardubickém kraji - webinář Kombinovaná
D6PDW077 Rozvoj osobnosti pedagoga - zvládání sociálních interakcí pomocí praktické asertivity Kombinovaná
D6PDW021 Rozvoj osobnosti pedagoga ? zvládání sociálních interakcí pomocí praktické asertivity Kombinovaná
D6PDW132 Rozvoj osobnosti pedagoga ? zvládání sociálních interakcí pomocí praktické asertivity Kombinovaná
D6PDW222 Rozvoj osobnosti žáka na 1. stupni ZŠ prostřednictvím aktivit a výletů v Olomouckém kraji - webinář Kombinovaná
D6PDW126 Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku Kombinovaná
D6PDW127 Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku Kombinovaná
D6PDW018 Rozvoj technické tvořivosti v MŠ Kombinovaná
D6PDW239 Rozvoj žáka prostřednictvím aktivit a výletů v Praze - webinář Kombinovaná
D6PDW024 Rozvoj zručnosti dětí předškolního věku Kombinovaná
D6PDW122 S hudbou? S hudbou! aneb Dílny kreativního přístupu k výuce hudby Kombinovaná
D6PDW168 Sakrální vazba aneb květiny v kostele Kombinovaná
D6PDW178 Secesní květinová vazba Kombinovaná
D6PDW255 Skupinové bubnování a rytmická cvičení pro učitele 1. stupně základní školy Kombinovaná
D6PDW194 Skupinové bubnování a rytmická cvičení pro učitele MŠ Kombinovaná
D6PDW195 Skupinové bubnování a rytmická cvičení pro učitele ZŠ Kombinovaná
D6PDW164 Sociální dovednosti dítěte předškolního věku - webinář Kombinovaná
D6PDW085 Specifické poruchy učení v kostce Kombinovaná
D6PDW283 Spokojený ředitel - spokojený tým aneb Wellbeing v praxi vedoucího pedagogického pracovníka Kombinovaná
D6PDW010 Společné vzdělávání ? práce se žákem s přiznanými podpůrnými opatřeními ve třídě Kombinovaná
D6PDW224 Spolupráce školy a policie při šetření protiprávního jednání žáka Kombinovaná
D6PDW094 Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě Kombinovaná
D6PDW137 Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě Kombinovaná
D6PDW273 Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě Kombinovaná
D6PDW063 ŠPZ a jejich činnost při podpoře inkluzivního vzdělávání ve spolupráci s MŠ a ZŠ Kombinovaná
D6PDW147 Stres - můj spojenec Kombinovaná
D6PDW012 STUDIUM PEDAGOGIKY podle § 22 odst. 1 písm. a)zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. Kombinovaná
D6PDW011 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga Kombinovaná
D6PDW013 Studium pro asistenty pedagoga Kombinovaná
D6PDW064 Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 Vyhl. 317//2005 Sb. Kombinovaná
D6PDW267 Svět médií: základy pro jeho pochopení a využití Kombinovaná
D6PDW277 Systém řízení a vedení dokumentace BOZP ve školství Kombinovaná
D6PDW246 Teambuildingové aktivity v rámci klasické výuky Kombinovaná
D6PDW209 Teambuildingové aktivity v rámci klasické výuky Kombinovaná
D6PDW072 Technická kreativita aneb hravé polytechnické vzdělávání ve školní dílně Kombinovaná
D6PDW186 TETRECOM - diagnostika znalosti písmen a čísel Kombinovaná
D6PDW009 To chce klid - Emoce a zvládání obtížných situaci Kombinovaná
D6PDW133 To nejlepší z Montessori pedagogiky i pro Vaši školku/školu Kombinovaná
D6PDW171 Třídnická hodina ? práce na hodinu? Kombinovaná
D6PDW249 Tvůrčí psaní a práce s emocemi v hodinách literatury na SŠ Kombinovaná
D6PDW202 Tvůrčí psaní s archetypy Kombinovaná
D6PDW015 Učíme hravě a netradičně ? zpestření výuky anglického jazyka na ZŠ Kombinovaná
D6PDW300 Učíme se v přírodě (1. stupeň ZŠ) Kombinovaná
D6PDW297 Učíme se v přírodě (2. stupeň ZŠ) Kombinovaná
D6PDW159 Účinné kroky při výchově dětí a žáků s ADHD a poruchami chování Kombinovaná
D6PDW262 Učitelská profese v minulosti a dnes Kombinovaná
D6PDW269 Umění dialogu. Konkurenční sociální dovednost pedagogického pracovníka Kombinovaná
D6PDW219 Úspěchy marketingových nápadů ve školství Kombinovaná
D6PDW265 Úvod do alternativní a augmentativní komunikace /AAK/ Kombinovaná
D6PDW205 V batohu - Moravskoslezský kraj (pro MŠ) Kombinovaná
D6PDW204 V batohu - Praha (pro ZŠ) Kombinovaná
D6PDW221 V batohu (Vánoce) - náměty na aktivity s dětmi ve vánočním čase Kombinovaná
D6PDW198 Vedeme děti ke knihám - hravě a zábavně Kombinovaná
D6PDW160 Vedoucí pedagogický pracovník - kurz manažerských dovedností I. Kombinovaná
D6PDW023 Veselé písničky, které přispívají k rozvoji tvůrčího vyjadřování Kombinovaná
D6PDW123 Veselé písničky, které přispívají k rozvoji tvůrčího vyjadřování Kombinovaná
D6PDW165 Vítání jara aneb Barevný letničkový truhlík a dárková kytice Kombinovaná
D6PDW146 Vizuální myšlení Kombinovaná
D6PDW206 Výchova k občanství: Pestré aktivity a aktivní žáci Kombinovaná
D6PDW025 Vyrábíme rytmické nástroje Kombinovaná
D6PDW226 Výroba svíček pro adventní věnec Kombinovaná
D6PDW232 Výrobek pro polytechnické vzdělávání Kombinovaná
D6PDW124 Výuka vyjmenovaných slov krok za krokem Kombinovaná
D6PDW305 Využití aktivizačních metod ve výuce Kombinovaná
D6PDW149 Využití cloudového řešení G Suite ve škole ? rozvoj profesních kompetencí při využívání on-line prostředí? Kombinovaná
D6PDW285 Vývoj hry dítěte Kombinovaná
D6PDW212 Výživa a pohyb (ne)vědecký pohled na problematiku stravování Kombinovaná
D6PDW213 Výživa a pohyb (ne)vědecký pohled na problematiku stravování (pro učitele TV) Kombinovaná
D6PDW062 Vzrůstající agresivita a agresivní chování u předškolních dětí a dětí mladšího školního věku Kombinovaná
D6PDW170 Well-being: módní trend, nebo udržitelný stav? Kombinovaná
D6PDW217 Začínající učitel na střední škole Kombinovaná
D6PDW278 Začínám učit v MŠ Kombinovaná
D6PDW313 Zahradní design Kombinovaná
D6PDW082 Zajímavé pokusy a objevy pro děti Kombinovaná
D6PDW091 Zajímavé postupy při výuce pravopisu na 1. stupni ZŠ Kombinovaná
D6PDW066 Žák se SPU v inluzivním vzdělávání Kombinovaná
D6PDW045 Žák se SVP v distančním vzdělávání Kombinovaná
D6PDW207 Základy společenských věd: Pestré aktivity a aktivní žáci Kombinovaná
D6PDW279 Základy teorie a praxe pro začínající pedagogy MŠ Kombinovaná
D6PDW151 Zásady práce s dítětem s ADHD Kombinovaná
D6PDW176 Zážitkové hry pro děti v přírodě Kombinovaná
D6PDW167 Zelená uklidňuje aneb mechový obraz a kokedama Kombinovaná
D6PDW092 Zlatá pravidla komunikace: Aby slova nezraňovala! Kombinovaná
D6PDW084 Zpracování digitální fotografie a úprava obrázků pro začátečníky Kombinovaná
D6PDW179 Zpracování fotografií pro využití na sociálních sítích Kombinovaná
D6PDW054 Zvládání obtížných situací a základy vyjednávání s kolegy, rodiči, žáky Kombinovaná

Univerzita třetího věku (U3V)

Krátkodobé kurzy CCV
Číslo Název Forma
D8PD18 Effective Communication in English ? basic conversational topics Kombinovaná
D8PD06 Inkluze - společné vzdělávání Kombinovaná
D8PD10 Jak lépe a efektivně využívat digitální technologie - rozvoj profesních kompetencí pedagoga Kombinovaná
D8PD21 Jak zařazovat prvky pololytechnické výchovy do výuky Kombinovaná
D8PD04 Jak zařazovat prvky polytechnické výchovy do výuky Kombinovaná
D8PD05 Jste asistent pedagoga? Pracujete s dítětem s ADHD, ADD? Víte určitě, jak na to? Kombinovaná
D8PD19 Kancelářská aplikace v praci Kombinovaná
D8PD20 Kritéria školní zralosti Kombinovaná
D8PD12 Kurz první pomoci Kombinovaná
D8PD01 Matematická pregramotnost ? rozvoj předčíselných a matematických představ a dovedností v předškolním věku Kombinovaná
D8PD01 Matematická pregramotnost ? rozvoj předčíselných a matematických představ a dovedností v předškolním věku Kombinovaná
D8PD01 Matematická pregramotnost ? rozvoj předčíselných a matematických představ a dovedností v předškolním věku Kombinovaná
D8PD09 Osobnostní a sociální rozvoj jako prostředek sebereflexe pedagoga Kombinovaná
D8PD07 Pozornost a soustředění aneb Jak motivovat k soustředění ve skupinové práci Kombinovaná
D8PD02 Práce se třídou - táhneme za jeden provaz Kombinovaná
D8PD22 Předčtenářská gramotnost v praktických činnostech v MŠ Kombinovaná
D8PD14 Rozvíjení matematických dovedností Kombinovaná
D8PD13 Rozvoj emočních dovedností Kombinovaná
D8PD03 Rozvoj grafomotorických dovedností Kombinovaná
D8PD147 Rozvoj osobnosti pedagoga ? zvládání sociálních interakcí pomocí praktické asertivity Kombinovaná
D8PD17 Rozvoj osobnosti pedagoga ? zvládání sociálních interakcí pomocí praktické asertivity Kombinovaná
D8PD08 Současná MŠ v praxi - jak zefektivnit řízení MŠ Kombinovaná
D8PD11 Společné vzdělávání - práce se žákem s přiznanými podpůrnými opatřeními ve třídě Kombinovaná
D8PD16 Stanovení cílů a využití myšlenkových map Kombinovaná
D8PD23 Využití cloudových kancelářských aplikací Kombinovaná
D8PD15 Zvládání obtížných situací a základy vyjednávání Kombinovaná
Zpět na seznam fakult

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací