Detail programu

Individuální kurz anglického jazyka (na úrovni C1) - 80 hodin


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Faculty of Arts
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Individuální kurz anglického jazyka (na úrovni C1) - 80 hodin
Zaměření programu/kurzu:
on the profession (occupational)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
80ti hodinový kurz v rozsahu 90 minut/týden s rodilým mluvčím. Primárně si tento kurz klade za cíl, posílit jazykové kompetence učitelů angličtiny ve všech klíčových složkách jazyka. V případě neaprobovaných učitelů praktikujících výuku jazyka může být výraznou motivací možnost připravit se na mezinárodní cambridgeskou zkoušku z angličtiny na úrovni C1 dle CEF známou CAE, jelikož naše JŠ spolupracuje s Britským centrem, které také je taktéž součástí UPOL. V případě aprobovaných učitelů praktikujících výuku se očekává snaha upevnit své znalosti a dále je rozvíjet. Kurzu se také mohou zúčastnit učitelé, kteří se teprve na výuku jazyka připravují nebo se k výuce vracejí po jisté časové prodlevě a potřebují nabýt patřičné jistoty. Kurz bude věnovat pozornost rozvoji veškerých jazykových dovedností - produktivních či receptivních. Obecně platí, že zejména rozvíjení dovednosti psaní bylo a stále je v našem prostředí značně opomíjeno a sami učitelé pravděpodobně nedisponují potřebnou jistotou pro nácvik této jazykové složky se svými žáky/studenty. Další často opomíjenou částí výuky je správná výslovnost a intonace, která je pro opravdové zvládnutí cizího jazyka nezbytná. V našem vzdělávacím programu bude vymezen prostor právě i k těmto aktivitám.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
Cílem kurzu je, aby jeho účastníci získali potřebné vědomosti z následujících oblastí: Tvorba otázek; Pomocná slovesa Předpřítomný čas prostý a průběhový; Přídavná jména a jejich pořadí Časy používané pro vyprávění; Příslovce a příslovečné fráze- jejich postavení ve větě Předbudoucí časy; Časové a podmínkové věty Nereálné podmínkové věty; Větné vazby s wish Gerundia a infinitivy Modální slovesa - použití v minulosti Slovesa smyslová Trpný rod; Slovesa užívaná pro nepřímou řeč Nepočitatelná podstatná jména; Věty účelové a vyjadřující kontrast Kvantifikátory a členy
Požadované předpoklady
kurz pro pedagogické pracovníky
Profil absolventa
kurz pro pedagogické pracovníky
Garant programu/kurzu
Čakányová Michaela, Mgr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Privacy settings

Allow all cookies More info