Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Arts
Type of LLL programme:
Programy v rámci akreditovaného studijního programu
Name of group of programmes where the course is realised:
Programy CŽV v rámci akr. bakalářských studijních programů
Educational objectives of the group of programmes:
Filozofická fakulta nabízí uchazečům, kteří mají zájem o absolvování oborů dle akreditovaných bakalářských studijních programů účast v programech celoživotního vzdělávání. Stane-li se absolvent CŽV studentem studijního oboru, v rámci něhož absolvoval program CŽV, kredity získané v programu CŽV jsou mu uznány dle aktuálních pravidel SZŘ UP. Programy celoživotního vzdělávání jsou koncipovány jako programy vycházející z akreditovaných studijních programů fakulty. Vzdělávací programy probíhají za úplatu a účastníci nemají statut studenta. Doba studia činí 1 rok (paralelní studium ročníku příslušného studijního oboru). Do programů celoživotního vzdělávání jsou uchazeči přijímáni dle kapacitních možností fakulty.
The name of the programme:
Archeology
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Program je realizován v rámci celoživotního vzdělávání dle aktuálně akreditovaných studijních programů.
Educational objectives of the programme:
Studium Archeologie reflektuje současné trendy a potřeby oboru jak v akademickém prostředí, tak i v reálné praxi. Je rozděleno na teoretickou a praktickou výuku. Těžištěm teoretické části je zvládnutí základní metodiky a problematiky oboru, včetně poznání jednotlivých prehistorických, protohistorických, středověkých a raně novověkých období, zejména pak těchto období ve středomoravském regionu. Praktická část je věnována artefaktuální archeologii a práci s jednotlivými archeologickými předměty, terénním archeologickým výzkumům a výuce jejich dokumentace, zpracování a možnostem vyhodnocování získaného materiálu. Součástí je i praktická výuka ošetřování a konzervace archeologického materiálu a používaní současných archeologických počítačových databází a programů.
Required prerequisites:
maturitní vysvědčení
Graduate’s profile:
neuvedeno
Programme guarantor:
Kalábková Pavlína, Mgr. Ph.D.
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info