Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology
Type of LLL programme:
Programy specializačního vzdělávání
Name of group of programmes where the course is realised:
Programy specializačního vzdělávání
Educational objectives of the group of programmes:
Cílem kurzu je prohloubení vědomostí získaných pregraduálním studiem teologického směru ve specifické oblasti pastorace nemocných a osvojení nových poznatků a praktických dovedností, které jsou nezbytným předpokladem pro získání odborné způsobilosti nemocničního kaplana.
The name of the programme:
Nemocniční kaplan
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen "CŽV") Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví České biskupské konference a Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice. Odpovídá požadavkům Ministerstva zdravotnictví ČR formulovaným v rámci jednání Rady pro duchovní péči ve zdravotnictví (Obsah a standardy kurzu Nemocniční kaplan)i obecnějším požadavkům Dohody o duchovní péči ve zdravotnictví uzavřenou dne 11. 7. 2019 mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v České republice (oba dokumenty jsou dostupné na https://ppo.mzcr.cz/workGroup/65). Kurz je realizován Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen "CMTF") ve spolupráci s Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen "LF"), Fakultní nemocnicí Olomouc (dále jen "FN) a především s Katolickou asociací nemocničních kaplanů v České republice. Kurz je určen primárně poskytovatelům pastorační péče ve zdravotnických a sociálních službách, kteří již v těchto službách na základě církevního pověření působí a jsou ke studiu doporučeni svým církevním představeným odpovědným za oblast poskytování klinické pastorační péče (v katolické církvi je to zpravidla biskupský vikář/delegát).
Educational objectives of the programme:
Cílem kurzu je prohloubení vědomostí získaných pregraduálním studiem teologického směru ve specifické oblasti pastorace nemocných a osvojení nových poznatků a praktických dovedností, které jsou nezbytným předpokladem pro získání odborné způsobilosti nemocničního kaplana k vykonávání pastorační péče především v pobytových zařízeních zdravotnických a sociálních služeb.
Required prerequisites:
neuvedeno
Graduate’s profile:
neuvedeno
Programme guarantor:
Němec Damián, prof. dr
Back to the list

Privacy settings

Allow all cookies More info