Program detail, dates and registration

 
Faculty/department which offers the programme:
Faculty of Science
Type of LLL programme:
Programy dalšího vzdělávání
Name of group of programmes where the course is realised:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Educational objectives of the group of programmes:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
The name of the programme:
Vyučování zeměpisu v terénu
Focus of the LLL programme:
on the profession (occupational)
Language of the programme:
CZ
Annotation of the programme:
1. Terénní výuka jako komplexní vyučovací forma 2. Zásady bezpečné práce v terénu 3. Pomůcky pro vyučování zeměpisu v terénu (GPS navigace, buzoly, meteorologické přístroje, hlukoměr, tematické mapy a plány, pracovní listy, ad.) 4. Zařazení terénní výuky do ŠVP a předmětu zeměpis 5. Průřezový charakter terénní výuky 6. Terénní výuka jako prostředek pro rozvoj různých stránek osobnosti žáka 7. Příklady realizace terénní výuky zeměpisu v urbánním i venkovském prostředí Těsné sepětí školní výuky s reálným prostorem a praxí patří mezi důležité výzvy současného základního a středního školství. Terénní výuka pomáhá žákům k lepšímu a trvalejšímu osvojení poznatků, jedná se o vyučovací formu s výrazným motivačním potenciálem, přirozeně integrující obsah různých vyučovacích předmětů, při které jsou žáci aktivními tvůrci nabývaných kompetencí. Cílem vzdělávacího programu je v úvodní části seznámit učitele se základy terénní výuky geografie, způsoby jejího ukotvení v rámci ŠVP základních škol i gymnázií, stejně jako s riziky a silnými stránkami vyplývajícími z realizace výuky v terénu. Druhá část programu si klade za hlavní cíl představit účastníkům konkrétní aktivity, které lze se žáky realizovat v prostoru města i volné krajiny, v těsné blízkosti školy i v oblastech vzdálenějších. Nedílnou součástí bude seznámení účastníků se základy práce s GPS, měřicími přístroji a dalšími pomůckami.
Educational objectives of the programme:
neuvedeno
Required prerequisites:
neuvedeno
Graduate’s profile:
neuvedeno
Programme guarantor:
Hercik Jan, Mgr. Ph.D.
Back to the list