Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Přírodovědecká fakulta
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Islám, islámský fundamentalismus a islamismus
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
Soubor přednášek zmapuje 4 tematické okruhy: - islám jako náboženský systém a jeho zvláštnosti (s důrazem na odlišnosti od evropského sekularizovaného prostředí), - mediální obraz islámu a jeho specifika, - islamismus jako politická ideologie vycházející z islámského fundamentalismu (včetně vývoje a členění) - krajní násilné odnože islamismu jako politický i bezpečnostní problém. Prvnímu, třetímu a čtvrtému tematickému okruhu bude věnována vždy zhruba čtvrtina časové dotace, zbytek bude rozdělen na přibližně shodný čas věnovaný 2. tematickému okruhu a závěrečné odborné diskusi. Anotace: Islámský fundamentalismus a islamismus je v současnosti vnímán jako jeden z nejpalčivějších bezpečnostních problémů (či rizik) současného světa a značné pozornosti se mu dostává i v České republice. Probíhající společenská debata přirozeně nemůže - a ani by neměla - zůstat uzavřena před školním prostředím. Vzhledem k často rozporuplným a mnohdy jen povrchním nebo zjednodušujícím informacím v médiích lze očekávat i u studentů a žáků protichůdná a bohužel někdy i značně radikální či s otevřeným rasismem hraničící hodnocení. Za této situace je žádoucí, aby učitelé dokázali reagovat, usměrňovat debatu a byli schopni vnímat i prezentovat muslimské prostředí nikoliv jako jednolitou masu s uniformními postoji potlačujícími osobní individualitu svých členů, ale jako mnohovrstevný, vnitřně značně diferencovaný a rozporuplný systém často protichůdných tendencí. S tímto cílem se kurz zaměří zejména na podrobnější charakteristiku islámského náboženství s důrazem na jeho diferenciaci na jednotlivé směry (hlavně sunnitský a šíitský islám) a důvody ambivalentních vztahů jednotlivých větví. Pozornost bude také věnována roli náboženství v každodenním životě obyvatel muslimských zemí, která se, vzhledem k tomu, že tyto společnosti historicky neprošly procesem srovnatelným s evropským osvícenstvím spojeným s přesunem náboženství do individuální sféry, značně odlišuje od křesťanského prostředí. Další blok bude věnován kritickému rozboru mediálního obrazu islámu, media v České republice totiž často nahrazují odbornou debatu "atraktivnějšími" diskusemi stoupenců předem definovaných ideologických konstruktů islámu jako "násilné civilizace", nebo naopak jako veskrze mírumilovného náboženství, přičemž oba krajní pohledy vlastně popírají vnitřní diferenciaci muslimského světa a vedou také k poměrně častému ztotožňování islámu jako náboženství a islamismu jako politické ideologie. To také vede k časté prezentaci islamistických hnutí, resp. jejich radikálních násilných skupin, jako hnutí, jejichž primárním politickým cílem je boj proti Západu, což je však zcela v rozporu s realitou (jádro jejich aktivit se "realizuje" v boji s politickými odpůrci přímo v muslimských zemích). Podrobnější charakteristice vývoje náboženského fundamentalismu v islámském prostředí a z něj do jisté míry vycházejících islamistických politických hnutí bude věnován předposlední blok kurzu, poslední se pak zaměří na "nejviditelnější" krajní násilné odnože islamismu a zhodnotí politická i bezpečnostní rizika spojená s jejich aktivitami.
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
neuvedeno
Požadované předpoklady:
neuvedeno
Profil absolventa:
neuvedeno
Garant programu/kurzu:
Fňukal Miloš, RNDr. Ph.D.
Zpět na seznam

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací