Detail programu, termíny a přihlášení

 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Přírodovědecká fakulta
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Aktuální otázky geografie Evropy
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu:
CZ
Anotace programu/kurzu:
Přednáškový blok se bude věnovat vybraným aktuálním problémům a otázkám, které se dotýkají výuky regionální geografie Evropy. Náplň kurzu: 1. blok: Vývoj evropské populace ve 21. století Proměna demografické struktury a s ní související otázky a výzvy: prodlužující se délka života, proměna reprodukčního chování populace, migrace obyvatel mezi evropskými zeměmi a z ostatních kontinentů, otázky soužití etnických, náboženských a kulturních menšin. Budou diskutovány jak obecné charakteristiky, tak regionální specifika i vybrané konkrétní příklady z evropských zemí. Současně budou ukázány vhodné zdroje aktuálních statistických demografických dat a návrhy možné práce s nimi ve výuce. 2. blok: Ekonomické proměny kontinentu Postavení evropské ekonomiky v globalizovaném světě, současná podoba evropského zemědělství, průmyslu a služeb. Objem a struktura zahraničního obchodu evropských států. Očekávané trendy vývoje ekonomiky dané technologickými novinkami, změnami v produkci a spotřebě energie, rozvojem informační společnosti. Jednotlivá témata budou podložena vhodnými sadami statistických dat, která jsou dostupná v internetových databázích, opět k možnému využití ve výuce a k potřebné budoucí aktualizaci těchto rychle se měnících geografických informací. 3. blok: Politická situace v různých částech Evropy Konfliktní oblasti, separatismus, současný stav a význam evropské integrace. Konkrétní příklady: Velká Británie (brexit), Skotsko (devoluce), Belgie (obtížně soudržná federace), Katalánsko (hnutí za nezávislost), Kosovo (země v pokračujícím procesu uznání nezávislosti), Podněstří (neuznané jednostranné vyhlášení nezávislosti), Kypr (řecko-turecké rozdělení ostrova), Krym a východní Ukrajina (anexe, resp. občanská válka). Role Evropské unie v geopolitickém postavení kontinentu, v budování ekonomické a politické spolupráce evropských zemí.
Vzdělávací cíle programu/kurzu:
neuvedeno
Požadované předpoklady:
neuvedeno
Profil absolventa:
neuvedeno
Garant programu/kurzu:
Jurek Martin, RNDr. Ph.D.
Zpět na seznam