Detail programu

Aktuální témata Fyzické geografie České republiky I.


 
Fakulta/součást, která program vypisuje:
Přírodovědecká fakulta
Druh programu CŽV:
Programy dalšího vzdělávání
Název skupiny programů, ve které je kurz realizován:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací cíle skupiny programů:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Název programu/kurzu:
Aktuální témata Fyzické geografie České republiky I.
Zaměření programu/kurzu:
na výkon povolání (profesně)
Jazyk programu/kurzu
CZ
Anotace programu/kurzu
1. blok: Těžba nerostných surovin (2 vyučovací hodiny) V prvním bloku kurzu je představena problematika těžby nerostných surovin a vývoj těžby za posledních 20 let. Hlavní pozornost bude věnována energetickým a stavebním surovinám, procesu transformace těžebních společností, legislativním omezením těžby a prioritám na národní i regionální úrovni. Účastníkům kurzu budou představeny vhodné portály a informační zdroje využitelné pro výuku tématiky nerostných surovin. 2. blok: Vodní zdroje a zásobování obyvatel pitnou vodou ČR (2 vyučovací hodiny) Druhý blok bude zaměřen na problematiku vodních zdrojů a jejich využívání v kontextu klimatické změny a retenční schopnosti krajiny. Účastníkům bude představena problematika využívání vodních zdrojů ve vybraných hydrogeologických regionech. Na praktických příkladech sídel bude dokumentována problematika zásobování obyvatel vodou. Účastníci budou seznámeni s možnou praktickou aplikací do výuky, k dispozici budou náměty pro projektovou výuku i vytvořené pracovní listy. 3. blok: Vodní nádrže na území ČR a systém protipovodňové ochrany v ČR (2 vyučovací hodiny) Třetí blok bude věnován povrchovým vodám a systému protipovodňové ochrany. V kontextu historického vývoje budou představeny základní etapy výstavby vodních nádrží včetně proměny hlavních funkcí, které plní. Na konkrétních příkladech budou účastníci kurzu seznámeni s problematikou environmentálních důsledků existence vodních děl v krajině. Pro modelová povodí budou představeny plány na realizaci úprav ke snížení rizika povodní i zvýšení objemu zadržené vody v krajině. 4. blok: Ochrana přírody a krajiny v ČR (2 vyučovací hodiny) Závěrečný blok kurzu představuje syntetické téma ochrany přírody a krajiny v ČR. Představeny budou legislativní nástroje v ochraně přírody a databáze, které představují základní informační zdroje o území. Na praktických příkladech bude prezentována možnost práce s mapovými aplikacemi a možnosti jejich aplikace do výuky místního regionu jako témat vhodných pro zeměpisné semináře, exkurze, projektové dny atd. Blok je postaven především na příkladech dobré praxe a představeny budou úlohy, které je možné realizovat jak s jednoduchým, tak pokročilým vybavením při vhodném zapojení žáků s poruchami učení i nadaných žáků.
Vzdělávací cíle programu/kurzu
neuvedeno
Požadované předpoklady
neuvedeno
Profil absolventa
neuvedeno
Garant programu/kurzu
Smolová Irena, doc. RNDr. Ph.D.
Zpět na seznam programů fakulty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Povolit vše Více informací